Who We Are


Academic Coordinating Center, CMU

ศูนย์ประสานงาน
วิชาการ

Academic Coordinating Center, affiliated with the office of the university, has authority and responsibility regarding examine, consider, analyze, and coordinate subjects related to academic affairs. It is also responsible for receiving complaints or problems in academic operations, monitoring and driving the strategy of pedagogy of the university, and other tasks as assigned.
ศูนย์ประสานงานวิชาการ เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย มีอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ กลั่นกรอง วิเคราะห์ และประสานงานเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิชาการ รับเรื่องร้องเรียน/ปัญหาในการดำเนินงานด้านวิชาการ การติดตามและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และงานหรือภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ โดยมีรองอธิการบดีและหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของศูนย์

- ANNOUNCEMENT -

-

- REGULATIONS -

- NEWS ข่าวสารที่เกี่ยวข้องทางด้านวิชาการ -

- EVENTS -

การจัดทำแผนงานประจำและแผนปฏิบัติการตามกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน ของศูนย์ประสานงานวิชาการ และศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 24-25 กันยายน 2563 ณ วิรันดา ไฮ รีสอร์ต เชียงใหม่
การจัดทำแผนงานประจำและแผนปฏิบัติการตามกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน ของศูนย์ประสานงานวิชาการ และศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 24-25 กันยายน 2563 ณ วิรันดา ไฮ รีสอร์ต เชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดี บรรยาย เรื่อง “การถ่ายทอดแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 สู่การจัดทำแผนงานประจำและแผนปฏิบัติการตามกลยุทธ์” และรองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์ ผู้ช่วยอธิการบดี บรรยาย เรื่อง “การทำวิจัยสถาบันเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน”
การประชุมนำเสนอฉากทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ของ 3 มหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการขับเคลื่อน “มหาวิทยาลัย 4.0” วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ณ นิมมานคอนเวนชั่น เซนเตอร์
ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อแสดงเจตจำนงในการร่วมมือเป็นเครือข่ายเพื่อดำเนินโครงการมหาวิทยาลัย ๔.๐ ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แผนงานคนไทย 4.0 โครงการบูรณาการตามยุทธศาสตร์ (Spearhead project) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) บัดนี้ ทั้ง 3 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานมาเป็นระยะเวลา 10 เดือน จนได้ผลลัพธ์เป็นฉากทัศน์และร่างแผนยุทธศาสตร์ของแต่ละมหาวิทยาลัย หน่วยบริหารจัดการและส่งมอบผลลัพธ์ฯ (ODU) จึงจัดประชุมการนำเสนอฉากทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ของ 3 มหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการขับเคลื่อน “มหาวิทยาลัย 4.0” ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องนิมมาน 1 นิมมานคอนเวนชั่น เซนเตอร์ ถนนนิมมานเหมินทร์ จังหวัดเชียงใหม่

- ACTIVITY -

ศูนย์ประสานงานวิชาการเข้าร่วม โครงการ “กิจกรรม 5 ส. สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564” โดยมีกิจกรรมทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงาน ตามหลัก 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) ในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา 13.30-16.30 น. ณ ศูนย์ประสานงานวิชาการ

ศูนย์ประสานงานวิชาการเข้าร่วม โครงการ “กิจกรรม 5 ส. สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565” โดยมีกิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 13.30-16.30 น. ณ ศูนย์ประสานงานวิชาการ