CMU-ePro/eGrad

CMU-ePro คืออะไร ?

CMU-ePro คือ การสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สอบ CMU-ePro เพื่ออะไร ?

1) เพื่อทราบระดับความรู้และความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยผลคะแนนสามารถเทียบเคียงตามเกณฑ์มาตรฐาน Common European Framework of Reference for Languages : CEFR

2) เพื่อจัดกลุ่มนักศึกษาสำหรับการเรียนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ให้สามารถปรับปรุงและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาได้อย่างเหมาะสมตามความรู้ความสามารถของนักศึกษา

3) เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางการจัดกิจกรรมพัฒนา/เสริมสร้างความรู้ ทักษะ และความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา

การจัดสอบ CMU-ePro

1) เป็นการสอบในรูปแบบ Computer-based Examination (CBE) แบบออนไซต์ (On-site) ณ ศูนย์สอบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2) ระยะเวลาในการสอบ 2 ชั่วโมง

3) มหาวิทยาลัยจะกำหนดวันจัดสอบ CMU-ePro และจัดทำประกาศเพื่อแจ้งข้อมูลการจัดสอบให้นักศึกษาทราบ โดยจะประชาสัมพันธ์ผ่านทางคณะ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และ Facebook ของมหาวิทยาลัย

4) นักศึกษาสามารถตรวจสอบวัน เวลา และสถานที่สอบได้ที่เว็บไซต์ https://cet.cmu.ac.th/

FAQ About CMU-ePro

Q: ไม่เข้าสอบได้ไหม ?
A: เนื่องจากการสอบ CMU-ePro เป็นนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่ต้องการให้นักศึกษาทุกคนเข้าสอบเพื่อที่จะได้ทราบระดับความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา เพื่อประโยชน์ในการวางแผนสำหรับการจัดการเรียนการสอนและการจัดโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องตามเป้าประสงค์ในการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีความรู้ความสามารถในระดับมาตรฐานสากล

Q: มีการกำหนดเกณฑ์สอบผ่านไหม และสามารถเข้าสอบได้กี่ครั้ง ?
A: ปัจจุบันยังไม่มีการกำหนดเกณฑ์คะแนนสำหรับการสอบผ่าน/ไม่ผ่าน และนักศึกษาสามารถเข้าสอบได้คนละ 1 ครั้ง

Q: สามารถเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่สอบได้ไหม ?
A: ให้นักศึกษาเข้าสอบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่สอบได้ เนื่องจากช่วงเวลาในการจัดสอบที่จำกัด

Q: ควรเตรียมตัวอย่างไรบ้างก่อนเข้าสอบ ?
A: 1) ต้องมีรหัสประจำตัวนักศึกษา และ CMU Mail (@cmu.ac.th) เพื่อใช้สำหรับ log in เข้าระบบสอบ
2) หากไม่ทราบตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่สอบ สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ https://cet.cmu.ac.th/ หรือเดินทางไปดูสถานที่สอบจริงก่อนวันสอบ เพื่อลดโอกาสผิดพลาดในการเดินทางไปยังสถานที่สอบในวันสอบจริง
3) เดินทางถึงสถานที่สอบก่อนคาบเวลาสอบอย่างน้อย 15 นาที และนำกระเป๋าสัมภาระวางไว้หน้าห้องสอบ ไม่อนุญาตให้นำติดตัวเข้าห้องสอบในทุกกรณี

Q: การแต่งกายในการเข้าสอบ ?
A: แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบนักศึกษาหรือชุดสุภาพ

Q: สามารถดูผลคะแนนสอบได้อย่างไร ?
A: 1) นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลคะแนนสอบของตนเองได้ทางเว็บไซต์ https://cet.cmu.ac.th/ ภายในระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์หลังจากการสอบเสร็จสิ้น

CMU-eGrad คืออะไร ?

CMU-eGrad คือ การสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สอบ CMU-eGrad เพื่ออะไร ?

1) เพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา

2) นักศึกษาจะได้รับหนังสือรับรองทักษะภาษาอังกฤษ (Digital CMU-eGrad English Proficiency Certificate) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้

การจัดสอบ CMU-eGrad

1) เป็นการสอบในรูปแบบ Computer-based Examination (CBE) แบบออนไซต์ (On-site) ณ ศูนย์สอบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2) ระยะเวลาในการสอบ 2 ชั่วโมง

3) มหาวิทยาลัยจะกำหนดวันจัดสอบ CMU-eGrad และจัดทำประกาศเพื่อแจ้งข้อมูลการจัดสอบให้นักศึกษาทราบ โดยจะประชาสัมพันธ์ผ่านทางคณะ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และ Facebook ของมหาวิทยาลัย

4) นักศึกษาสามารถตรวจสอบวัน เวลา และสถานที่สอบได้ที่เว็บไซต์ https://cet.cmu.ac.th/

FAQ About CMU-eGrad

Q: นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้ายต้องเข้าสอบทุกคนไหม ?
A: นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย ตั้งแต่รหัส 61 เป็นต้นไป ต้องเข้าสอบ CMU-eGrad ทุกคน (ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ข้อ 21.2(4) และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566 ข้อ 21.2(4))

Q: มีการกำหนดเกณฑ์สอบผ่านไหม และสามารถเข้าสอบได้กี่ครั้ง ?
A: ปัจจุบันยังไม่มีการกำหนดเกณฑ์คะแนนสำหรับการสอบผ่าน/ไม่ผ่าน และนักศึกษาสามารถเข้าสอบได้คนละ 1 ครั้ง

Q: สามารถเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่สอบได้ไหม ?
A: มหาวิทยาลัยจะกำหนดช่วงเวลาให้นักศึกษาสามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่สอบได้ทางเว็บไซต์ https://cet.cmu.ac.th/ แต่หากพ้นกำหนดช่วงเวลาแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

Q: ควรเตรียมตัวอย่างไรบ้างก่อนเข้าสอบ eGrad ?
A: 1) ให้นักศึกษานำบัตรประจำตัวนักศึกษา/บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ มาแสดงต่อกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ เพื่อยืนยันตัวตน
2) ใช้ CMU Mail (@cmu.ac.th) สำหรับ log in เข้าระบบสอบ
3
) หากไม่ทราบตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่สอบ สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ https://cet.cmu.ac.th/ หรือเดินทางไปดูสถานที่สอบจริงก่อนวันสอบ เพื่อลดโอกาสผิดพลาดในการเดินทางไปยังสถานที่สอบในวันสอบจริง
4) เดินทางถึงสถานที่สอบก่อนคาบเวลาสอบอย่างน้อย 15 นาที และนำกระเป๋าสัมภาระวางไว้หน้าห้องสอบ ไม่อนุญาตให้นำติดตัวเข้าห้องสอบในทุกกรณี

Q: การแต่งกายในการเข้าสอบ ?
A:  แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบนักศึกษาหรือชุดสุภาพ

Q: การประกาศผลคะแนนสอบ และระยะเวลาในการดาวน์โหลดหนังสือรับรองทักษะภาษาอังกฤษ (Digital CMU-eGrad English Proficiency Certificate) ?
A: 1) นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลคะแนนสอบของตนเองได้ทางเว็บไซต์ https://cet.cmu.ac.th/ ภายในระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์หลังจากการสอบเสร็จสิ้น
2) มหาวิทยาลัยจะจัดส่งหนังสือรับรองทักษะภาษาอังกฤษ (Digital CMU-eGrad English Proficiency Certificate) ให้นักศึกษาทาง
CMU Mail (@cmu.ac.th) โดยหนังสือรับรองทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่มีการลงนามดิจิทัล ซึ่งลายเซ็นดิจิทัลมีอายุการใช้งานจำกัด ดังนั้น นักศึกษาต้องเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์ภายใน 90 วัน ทั้งนี้ หากเลยกำหนดระยะเวลาดาวน์โหลดแล้ว หรือหากนักศึกษาทำไฟล์หาย/มีความประสงค์ที่จะขอไฟล์ใหม่/ต้องการขอไฟล์ที่มีการรับรองลายเซ็นดิจิทัล นักศึกษาสามารถขอไฟล์ใหม่ได้ที่ https://www1.reg.cmu.ac.th/reg-document (มีค่าธรรมเนียม 50 บาท)

การสอบ CMU-ePro และ CMU-eGrad

  • ห้ามนักศึกษาเข้าห้องสอบหลังจากเริ่มสอบไปแล้ว 20 นาที

  • นักศึกษาต้องนั่งสอบจนครบเวลา 2 ชั่วโมง จึงจะออกจากห้องสอบได้ 

  • ห้ามนักศึกษากระทำการที่ส่อหรือแสดงการทุจริตในการสอบ

  • ห้ามนำเอาสิ่งของที่ใช้หรืออาจใช้เป็นประโยชน์ในการสอบเข้าห้องสอบ

  • ห้ามคัดลอก ถ่ายภาพ หรือสำเนารูปภาพส่วนใดส่วนหนึ่งของเอกสารที่ใช้ในการสอบ

Common European Framework of Reference for Languages : CEFR

Global scale: Common Reference levels

แหล่งที่มา: https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-1-cefr-3.3-common-reference-levels-global-scale

ใส่ความเห็น